MEKMAGYARORSZÁG

Misszió az Egészséges Közösségekért

Célunk, hogy Magyarország szegényei között szolgálva egészséges keresztyén életek, gyülekezetek és közösségek formálódjanak

Hitvallásunk

1. Hisszük, hogy a Biblia az eredeti iratok teljességében Isten ihletett, tévedhetetlen és mérvadó szava, melynek alárendeljük magunkat, mint hitünk és életünk zsinórmértékének.

2. Hiszünk az egy Istenben, aki öröktől fogva három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek, aki már az előtt létezett, hogy bármi teremtetett volna, és Ő minden létező Teremtője.

3. Hiszünk a mi Urunk Jézus Krisztus istenségében, szűztől való születésében, bűntelen életében, helyettes halálában, mely a bűnökért kiontott vére által engesztelést szerzett; hiszünk testi feltámadásában és mennybemenetelében, és hogy ott ül az Atya jobbján; hisszük, hogy jelenleg is él szuverén Úrként, és hogy bármikor visszajöhet hatalommal és dicsőséggel.

4. Hisszük, hogy az ember (férfi és nő) Isten képmására teremtetett, és hogy a bűn miatt minden ember elveszítette a kapcsolatot Istennel és ezért bűnös Isten előtt és az Ő kárhoztató ítélete alatt áll.  

5. Hisszük, hogy az elveszett és bűnös emberek számára a megbocsátás, megigazulás és üdvösség megszerzésének egyetlen módja a Jézus Krisztusba, mint Megváltóba és Úrba vetett hit, illetve egyetlen alapja Jézus Krisztus váltságműve.

6. Hiszünk az Isten országa Evangéliumában, mely a személyes üdvösségünk, kapcsolataink, közösségeink, környezetünk, világunk és az egész teremtés megújulásának jó híre.

7. Hiszünk a Szentlélekben, és hogy újjászülő munkája képessé teszi a hívőket arra, hogy istenfélő életet éljenek, irgalmasságot és agapé szeretet tanúsíthassanak mások iránt, és részt vegyenek Isten világmegváltó missziójában. Hisszük, hogy Isten minden egyes hívőt lelki ajándékkal ruház fel a Krisztus testének építésére.

8. Hiszünk a bűnbocsánatban, a test feltámadásában és az örökéletben az Atya Istennel.

9. Hiszünk az Egyház, azaz Krisztus testének lelki egységében – azokéban, akik az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által újjászülettek és vallást tesznek az Úr Jézusba Krisztusba vetett hitükről.

10. Hisszük, hogy a Krisztusban hívők valósággal örökké fognak élni a mennyben és az új teremtésben, és hogy az elveszetteknek örök szenvedésben lesz részük a pokolban Sátánnal együtt, aki ellensége Istennek és mindannak, ami az Övé. Ez arra késztet minket, hogy eleget tegyünk Krisztus parancsának, és elérjük az egész világot az evangéliummal.